Vytvořit nové zařízení můžete stisknutím tlačítka + Nové zařízení v seznamu zařízení modulu pasport.


Nejprve vyplňte kód zařízení. Dále vyplňte povinný atribut název zařízení. Pojmenujte zařízení tak, aby jste později mohli určit o jaké zařízení se jedná.

Kód zařízení je jednoznačný identifikátor, není tedy možné vytvořit dvě zařízení se stejným kódem.

Pokud kód necháte nevyplněný aplikace přidělí kód automaticky. Automaticky vygenerovaný kód se skládá z kódu lokality a pořadového čísla.


V další kroku můžete vyplnit sériové číslo zařízení (SN), Evidenční číslo a v případě že se jedná o agregované zařízení tak i počet zařízení.

V některých případech je vhodné nevytvářet pro každé zařízení samostatný záznam, ale vytvořit jeden agregovaný záznam pro více zařízení. Do atributu počet zařízení lze poté doplnit počet zařízení, které takový záznam reprezentuje.


V dalším kroku vyberte ze seznamu typů zařízení typ zařízení, který nejvíce odpovídá vašemu zařízení.

V aplikaci je k dispozici široká databáze typů zařízení. Databázi je možné rozšířit o další typy zařízení.


Pro některé typy zařízení je nutné určit volby typu zařízení.

Na základě výběru volby u typu zařízení aplikace automaticky vytvoří správný plán prohlídek.


V dalším kroku určete v jaké je Zařízení lokalitě. Pokud máte přístup pouze k jedné lokalitě je tato lokalita před-vyplněná a nelze ji změnit.


U zařízení je možné určit kde je umístěno. Zařízení je možné přiřadit k budově, podlaží nebo místnosti (prostoru).


Pro některé typy zařízení je možné určit vlivy prostředí, které ovlivňují periody plánovaných prohlídek.


Dále je možné určit, do jaké Skupiny, zařízení patří.

Je-li zařízení připojeno ke skupině zobrazuje se u zařízení ikona přiřazené skupiny.


Zařízení je možné hierarchicky členit. Výběrem nadřízeného zařízení je možné určit nadřazené a podřazené zařízení.


Dále vyplňte datum uvedení do provozu. Tento atribut je pro Zařízení v provozu povinný.


V dalším kroku můžete vybrat výrobce Zařízení. Pokud se výrobce v seznamu nenachází můžete ho přidat.


Dále je možné doplnit typové označení výrobce.


V dalším kroku můžete vyplnit rok výroby.


U zařízení je možné evidovat datum do kdy platí záruční podmínky.

Aplikace může odpovědné osobě uvedené u zařízení zasílat emailové upozornění na blížící se konec záruky.


V dalším kroku lze k zařízení vyplnit společnost, která provádí na daném zařízení servis.


Přiřazením osoby k atributu Odpovědný uživatel, určíte osobu, která je za dané zařízení odpovědná.

Osobě, která je přiřazená k atributu Odpovědný uživatel, se ve výchozím nastavení odesílají upozornění na nové požadavky údržby a blížící se termíny prohlídek.


Přiřazením osoby k atributu Technik, určíte osobu, která má na starosti údržbu daného zařízení.


Chcete-li k zařízení přiřadit samolepku s QR kódem, vyplňte do atribut QR kód jednoznačný identifikátor , který je uvedený v levém horním rohu samolepky.